निविदा

अनु. क्र.निविदा क्र.निविदा शीर्षकउघडण्याची तारीखअखेरची दिनांकडाऊनलोड
1 2019_WSSDM_516094_1 सर्विसेस 16/12/2019 16/12/2019 PDF
2 2019_WSSDM_520610_1 सर्विसेस 16/12/2019 21/12/2019 PDF
3 2019_WSSDM_516094_1 कॉरेनजेन्डम_पोस्ट_प्रक्युरमॅन्ट 16/12/2019 16/12/2019 PDF