पत्रके/परिपत्रके

अनु. क्र.विषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकारडाऊनलोड
1 तक्रार निवारण प्रणालीकरिता दुरध्वनी क्र. पत्रके/परिपत्रके 10/01/2019 0.25 Download
2 पाणी व स्वच्छता क्षेत्रासाठी संनियंत्रण व मूल्यमापण प्रणाली (M&E System) विकसित करण्यासाठी M&E ICT Solution Developer म्हणून नेमलेल्या M/s. Mastek India Ltd. साठी विविध घटकांकरिता सल्लागार गट गठीत करण्याबाबत परिपत्रक. पत्रके/परिपत्रके 27/06/2016 2.07 Download
3 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता व उप अभियंता यांच्या प्रशिक्षणाबाबत पत्र. पत्रके/परिपत्रके 27/06/2016 1.77 Download