संपर्क

मंत्रालय पत्ता :-

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
७ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत,
नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४००००१

सुसप्रव्यक :-

सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष,
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,

सिडको भवन (दक्षिण विभाग), १ ला मजला,
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई- ४००६१४.
दुरध्वनी:- +91-022-27565087
फॅक्स:- +91-022-27562343
- मेल :- us11.jal2@gmail.com

वेब माहिती व्यवस्थापक :-

जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळाशी संबंधित कोणत्याही तांत्रिक माहितीसाठी कृपया येथे संपर्क साधावा :-
ई मेल :- itjs२.jsp@gmail.com
दुरध्वनी क्र. :- ०२२ -२७५६५०८७

राज्य स्थर

अ.क्र. पदनाम अधिकारी/कर्मचारी नाव इ - मेल दुरध्वनी क्र.
1 अपर मुख्य सचिव    श्री. शाम लाल गोयल   psec.wssd@maharashtra.gov.in 022-22626407
2 उप सचिव तथा संचालक   श्री. अभय महाजन dsnpd.wsnsd@maharashtra.gov.in 022-22616672
3 प्रकल्प व्यवस्थापक श्री. देवेंद्र लांडगे   pmjalswarajya@gamil.com ०२२-२७५६५०८७
4 अवर सचिव  श्री. चंद्रकांत मोरे  us11.jal2@gmail.com 022-27565085
5 क्षमता बांधणी तज्ञ NA NA ०२२-२७५६५०८७
अ.क्र. पदनाम अधिकारी/कर्मचारी नाव इ - मेल दुरध्वनी क्र.
1 अवर सचिव (आस्थापना) श्री. चंद्रकांत मोरे    us11.jal2@gmail.com ०२२-२७५६५०८७
2 सहाय्यक कक्ष अधिकारी  श्रीम. सुचिता सापते   ०२२-२७५६५०८७
अ.क्र. पदनाम अधिकारी/कर्मचारी नाव इ - मेल दुरध्वनी क्र.
1 वित्त नियंत्रक श्री. अ. जाधव (अति. कार्यभार) sao.js2@gmail.com ०२२-२७५६५०८७
2 कार्यकारी अभियंता श्री. शकीलूर रेहमान     
3 जल भू-वैज्ञानिक श्री. आर. आर. ब्राम्हणकर rahul.brahmankar@nic.in ०२२-२७५६५०८७
4 उप अभियंता श्री. के. एस. लोखंडे  technicaljs2@gmail.com ०२२-२७५६५०८७
5 वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिक्त   ०२२-२७५६५०८७
6 संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ श्री. कल्याण पट्टेकर  me.specialist.jsp@gmail.com  
7 कक्ष अधिकारी श्री. ज. स. वाणी  jayant.wani@nic.in  
8 संपादणूक तज्ञ रिक्त    
9 वित्तीय तज्ञ श्रीम. शिखा विजय shikha.vijay@nic.in ०२२-२७५६५०८७
10 पर्यावरण व्यवस्थापन तज्ञ श्रीम. प्रीती गाळणे envspe.jal2@gmail.com ०२२-२७५६५०८७
11 ज्ञान व्यवस्थापन तज्ञ रिक्त    
12 समाज व्यवस्थापन तज्ञ श्री. मंगेश भालेराव mangesh.bhalerao@nic.in ०२२-२७५६५०८७
13 व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ रिक्त    
14 माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ श्रीमती सोनाली बानुबाकोडे sonali.banubakode@nic.in ०२२-२७५६५०८७
15 सहाय्यक व्यवस्थापन माहिती तज्ञ श्रीमती मिनल यादव minal.yadav@nic.in ०२२-२७५६५०८७
16 सहाय्यक माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ रिक्त    
17 सहाय्यक क्षमता बांधणी तज्ञ श्री. हसन तडवी  ascbs.js2@gmail.com ०२२-२७५६५०८७
अ.क्र. पदनाम अधिकारी/कर्मचारी नाव इ - मेल दुरध्वनी क्र.
1 अधिक्षक अभियंता रिक्त   ०२२-२७५६५०८७
2 कार्यकारी अभियंता रिक्त    
3 उप अभियंता श्री. आनंद साळवी  technicaljs2@gmail.com  ०२२-२७५६५०८७
4 कनिष्ठ/शाखा अभियंता श्रीम. अनुश्री चौधरी    ०२२-२७५६५०८७
5 सहाय्यक लेखा अधिकारी श्रीम. स्नेहाली सुरेंद्र साळवी snehali.salvi@nic.in ०२२-२७५६५०८७

विभागीय स्थर

अं.क्र. नाव अं.क्र. पदनाम ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक
अमरावती विभाग
1 श्री. ज्ञानेश्वर एस. राजकुमार विभागीय आयुक्त amravati_divcom@rediffmail.com 0721-2662034
2 श्री. रघुनाथ यु. अवचार उप आयुक्त dycomdev_amt@yahoo.in 0721-2663023
3 श्री. गजानन के. दानवे उप अभियंता dycomdev_amt@yahoo.in 0721-2663023
4 श्री. भालचंद्र एस. गणोरकर सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ nbadivamravati@gmail.com 0721-2663023
औरंगाबाद विभाग
1 डॉ. उमाकांत दांगट विभागीय आयुक्त abddivcom@yahoo.co.in 0240-2350044,2331294
2 डॉ. अशोक कोल्हे उप आयुक्त (विकास) dcdevdev@yahoo.com 0240-2339812
3 श्री. मनोज चौधरी सहा. आयुक्त (विकास dcdevdev@yahoo.com 0240-2339812
4 श्री. विजय एम. कुलकर्णी उप अभियंता jalmarathwada@gmail.com 0240-2339812
5 श्री. गणेश सुरडकर सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ jalmarathwada@gmail.com 0240-2339812
कोकण विभाग
1 श्री. तानाजी सत्रे (भाप्रसे) विभागीय आयुक्त DivCom.konkan@maharashtra.gov.in 022-27570323
2 श्री. सुभाष मोलवाणे उप आयुक्त dcdkonkan@yahoo.com 022-27566612
3 रिक्त उप अभियंता    
4 श्री. संदीप कांबळे सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ dcdkonkan@yahoo.com 022-27566612
नागपूर विभाग
1 श्री. अनुप कुमार विभागीय आयुक्त divcom.nagpur@maharashtra.gov.in 0712-2532123
2 श्री. कमलकिशोर फुटाणे उप आयुक्त dcdnagpur@rediffmail.com 0712-2555515
3 श्री. शरद रोडे उप अभियंता sharad.rode@rediffmail.com 0712-2555515
4 श्री. विशाल देशमुख सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ vishal_rsp@rediff.com 0712-2555515
पुणे विभाग
1 श्री. एस. सी. चोकालिंगम विभागीय आयुक्त div.com@maharashtra.gov.in 020-26362763
2 श्री. आर. पी. झेंडे उप आयुक्त dcdpune1@gmail.com, vikas.divcompune-mh@gov.in 020-26363040
3 श्री. डी. टी. जमादार उप अभियंता dcdpune1@gmail.com, vikas.divcompune-mh@gov.in 020-26363040
4 श्रीमती दिपाली पाटील सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ dcdpune1@gmail.com, vikas.divcompune-mh@gov.in 020-26363040
नाशिक विभाग
1 श्री. एकनाथ डवले विभागीय आयुक्त divcomnashik@gmail.com 0253-2453305
2 श्री. मनीष सांगळे उप आयुक्त dy.comm.nsk@gmail.com 0253-2453305
3 रिक्त उप अभियंता    
4 श्री. दिनेश मोवाळे सहा. संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ dinesh_mowale@yahoo.co.in 0253-2453305

जिल्हा स्थर

अ.क्र. नाव पदनाम ई-मेल संपर्क क्रमांक
अमरावती विभाग
अमरावती
1 श्री. अनिल लांडगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozp.amravati@maharashtra.gov.in, ceozpamt@rediffimail.com 0721-2662926
2 श्री. संजय इंगळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpamravati@gmail.com 0721-2662473
3 श्रीमती श्वेता बॅनर्जी कार्यकारी अभियंता eebnamt@gmail.com 0721-2665942
4 श्री. जी. आर. पिहुलकर लेखा अधिकारी    
5 श्री. नामदेव झोंबाडे समाज व्यवस्थापन तज्ञ   0721-2665942
6 श्रीमती. दर्शना गौतम संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpamravati@gmail.com 0721-2665942
7 श्री. सचिन बारस्कर संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) eebnamt@gmail.com 0721-2665942
अकोला
8 श्री. देवेंदर सिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozp-akola@rediffmail.com 0724-2435213
9 श्री. एस.एम. कुळकर्णी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) dyceop@rediffmail.com 0724-2433283
10 श्री. सुरेंद्र कोपुलवार कार्यकारी अभियंता eebnakola.2011@rediffmail.com 0724-2443364
11 श्रीमती रुपाली भुईभार लेखा अधिकारी    
12   समाज व्यवस्थापन तज्ञ    
13 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpakola@gmail.com  
14 श्री. राहूल गोडले संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpakola@gmail.com 0724-2433283
बुलडाणा
15 श्रीमती दिपा मुधोळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpbuldana@gmail.com 07262-242309
16 श्री. विजय यादव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) dyceozpbuldana@gmail.com 07262-245820
17 श्री. राजपूत कार्यकारी अभियंता eebnamt@gmail.com 07262-243673
18 श्री. ए. एस कऱ्हाले लेखा अधिकारी    
19 रिक्त समाज व्यवस्थापन तज्ञ    
20 श्री. सचिन जाधव संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpbuldana@gmail.com 07262-242396
21 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
यवतमाळ
22 श्री. मल्लीनाथ कालशेट्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpytl777@rediffmail.com 07232-244251
23 श्री. राजेंद्र भुयार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) dyceozpytl@gmail.com 07232-256767
24 श्री. किरण उमलकर कार्यकारी अभियंता eebnytl@gmail.com 07232-246900
25 श्री. कृष्णा शेकोकार लेखा अधिकारी    
26 श्री. महेंद्र गुलहाने समाज व्यवस्थापन तज्ञ   07232-256767
27 श्री. प्रशांत भावरे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) bhavareprashant@gmail.com 07232-256767
28 श्री. विशाल चव्हाण संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)   07232-256767
वाशिम
29 श्री. गणेश पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpwashim@gmail.com 07252-232861
30 श्री. खिल्लारे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) dyceozpwashim@gmail.com 07252-235520
31 श्री. शेगांवकर कार्यकारी अभियंता eebnwashim@gmail.com 07252-235580
32 श्री. व्ही. एम. साने लेखा अधिकारी    
33 श्री. प्रफुल्ल काळे समाज व्यवस्थापन तज्ञ   07252-235520
34 श्री. विजय नागे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpwashim@gmail.com 07252-235520
35 श्री. संदीप ठोंबरे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) eebnwashim@gmail.com  
औरंगाबाद विभाग
औरंगाबाद
36 डॉ. अभिजित चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी zpaurangabad@gmail.com 0240-2331291
37 श्री. रविंद्र जी. चव्हाण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbaaurangabad@gmail.com 0240-2341535
38 श्री. गजानन रबाडे कार्यकारी अभियंता eebnaurangabad@gmail.com 0240-2344266
39 श्री. निकाळजे लेखा अधिकारी    
40 श्री. सुधीर साळवे समाज व्यवस्थापन तज्ञ jls2aurangabad@gmail.com 0240-2341535
41 श्री. सत्यजित देशमुख संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbaaurangabad@gmail.com 0240-2341536
42 श्रीम. अनघा महाजन संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbaaurangabad@gmail.com 0240-2341537
लातूर
43 श्री. दिनकरराव जगदाळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozplatur@yahoo.co.in 02382-242970
44 श्री. शाम पटवारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbalatur@gmail.com  
45 श्री. के. एन. शिरसे कार्यकारी अभियंता eebnlatur@rediffmail.com 02382-245307
46 श्री. दिलीप हल्लाले लेखा अधिकारी    
47 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA  
48 श्री. संजय राजेंद्र मोरे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) mr.moresanjay@rediffmail.com  
49 श्री. सचिन रामभाऊ वडाळ संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) mr.sachinwadwale@rediffmail.com  
नांदेड
50 श्री. अभिमन्यू काळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी zpnanded@yahoo.co.in 02462-234207
51 श्री. जी. एल. रामोड उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbananded@gmail.com  
52 श्री. डी. एच. डाकोरे कार्यकारी अभियंता eebnnanded@rediffmail.com 02462-232891
53 श्री. जे.आर. चतने लेखा अधिकारी    
54 श्री. नागेश सी. कंदारे समाज व्यवस्थापन तज्ञ nageshkandhare@rediffmail.com  
55 श्री. प्रविण आर पाटील संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbananded@gmail.com  
56 श्री. कृष्णा एन. गोपीवार संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbananded@gmail.com  
बीड
57 श्री. नामदेव नन्नावरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceo_zpbeed@rediffmail.com 2442222323
58 श्री. राजेंद्र मराळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbabeed@gmail.com 2442231014
59 श्री. चव्हाण कार्यकारी अभियंता eebnbee@rediffmail.com 2442225482
60 रिक्त लेखा अधिकारी    
61 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA NA
62 श्री. सय्यद सफदार अली संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbabeed@gmail.com 2442231014
63 श्री. डोईफोडे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbabeed@gmail.com  
उस्मानाबाद
64 श्री. बी. एन. उबाळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी zposmanabad@gmail.com 02472-226840
65 श्री. आर. डी. डबकाळे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbaosmanabad@gmail.com 02472-227377
66 श्री. पी. आर ठाकूर कार्यकारी अभियंता eebnosmanabad@gmail.com 02472-223344
67 रिक्त लेखा अधिकारी    
68 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA NA
69 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत)    
70 श्री. वशीम बेग संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbaosmanabad@gmail.com 02472-227377
जालना
71 श्री. दिपक चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी zpjalna@gmail.com 2482225792
72 श्री. मुकीम देशमुख उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) eebnjalna@gmail.com 2482225217
73 श्री. उनतड कार्यकारी अभियंता nbajalna@gmail.com 2482225412
74 रिक्त लेखा अधिकारी    
75 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA NA
76 श्री. हिमांशू कुळकर्णी संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) himanshu_5733@rediffmail.com 2482225267
77 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
परभणी
85 श्री. एस.डुमरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी zp_parbhani@yahoo.com 02452-242900
86 श्री. सी. एम. दुहोकने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbaparbhan@gmail.com 02452-222104
87 श्री. संजय लहाने कार्यकारी अभियंता sanjaylahane55@gmail.com 02452-222104
88 श्री. बी. बी. चव्हाण लेखा अधिकारी    
89 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA NA
90 श्री. संतोष सुतारे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) santoshsutare007@gmail.com 02452-222104
91 श्री. पी. एस. टंकाळे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) p.tenkale@rediffmail.com 02452-222104
हिंगोली
78 श्री. एस. डी. कपाळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozphng@gmail.com 02456-221826
79 श्री. व्ही. पी. जाधव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) jvilas07@gmail.com 02456-221568
80 श्री. के. एम. संद्री कार्यकारी अभियंता eebnhingoli@rediffmail.com 02456-223065
81 श्री. ए. के. देशपांडे लेखा अधिकारी    
82 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ NA NA
83 श्री. आर. एस. कोरडे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbahingoli@gmail.com  
84 श्री. जी. आर. चव्हाण संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbahingoli@gmail.com  
पुणे विभाग
पुणे
92 श्री. के. व्ही. उमप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozp.pune@maharashtra 020-26134313
93 श्री. राहूल साकोरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazppune@gmail.com, js2zppune@gmail.com 020-26052938
94 श्री. डी. एन. कुळकर्णी कार्यकारी अभियंता eebnpune@rediffmail.com 020-26055129
95 श्री. कडू लेखा अधिकारी js2zppune@gmail.com 9922493309
96 श्रीमती शुभांगी काळे समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazppune@gmail.com, js2zppune@gmail.com 020-26052938
97 श्रीमती रोहिणी रवाळे अभियांत्रिकी सल्लागार nbazppune@gmail.com, js2zppune@gmail.com 020-26052938
98 श्री. विकास कुडवे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazppune@gmail.com, js2zppune@gmail.com 020-26052938
99 श्री. मयुर जाधव संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazppune@gmail.com, js2zppune@gmail.com 020-26052938
सातारा
100 श्री. नितीन पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpster@gmail.com 02162-230688
101 श्री. चंद्रशेखर जगताप उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpsatara@gmail.com 02162-236569
102 श्री. ए. एस. कोळी कार्यकारी अभियंता eebnsatara@rediffmail.com 02162-230226
103 श्री. व्ही.व्ही. देसाई लेखा अधिकारी    
104 श्री. शकील मुजावर समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpsatara@gmail.com 02162-236569
105 श्री. प्रकाश भोसले अभियांत्रिकी सल्लागार nbazpsatara@gmail.com 02162-236569
106 श्री. रविंद्र सोनावणे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpsatara@gmail.com 02162-236569
107 श्री. चंद्रकांत पिसाळ संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpsatara@gmail.com 02162-236569
सांगली
108 श्री. सतिश लोखंडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpsangli@gmail.com 0233-2373008
109 श्री. रविकुमार अडसूळ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpsangli@gmail.com 0233-2373734
110 श्री. सदीलागे कार्यकारी अभियंता eebnsangli@gmail.com 0233-2373734
111 रिक्त लेखा अधिकारी    
112 श्री. दिपक पाटील समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpsangli@gmail.com 0233-2373734
113 श्रीमती विद्या कुंभार संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpsangli@gmail.com 0233-2373734
114 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
सोलापूर
115 श्री. अरुण डोंगरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceo.solapur@gmail.com 0217-2625500
116 श्री. राजेंद्र अहीरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpsolapur@gmail.com 0217-2323080
117 श्री. एस. एन. गलांडें कार्यकारी अभियंता eebnsolapur@rediffmail.com 0217-2726864
118 श्री. ए. आर. कंदलगावकर लेखा अधिकारी nbazpsolapur@gmail.com 9326196540
119 श्री. एन. एम. आकुडे समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpsolapur@gmail.com 0217-2323080
120 श्रीम. यशवंती संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpsolapur@gmail.com 0217-2323080
121 श्रीमती प्रतिक्षा गोडसे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpsolapur@gmail.com 0217-2323080
कोल्हापूर
122 श्री. अविनाश सुभेदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpkolhapur@gmail.com, ceo@zpkolhapur.gov.in 0231-2655598
123 श्रीमती सुष्मा देसाई उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbakolhapur@gmail.com  
124 श्री. एन. बी. भोई कार्यकारी अभियंता eebnkolhapur@gmail.com  
125 श्री. सचिन वाळवेकर लेखा अधिकारी nbakolhpaur@gmail.com 9404421314
126 रिक्त समाज व्यवस्थापन तज्ञ    
127 श्री. सचिन पाटील संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbakolhapur@gmail.com  
128 श्री. अभिजित पाटील संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbakolhapur@gmail.com  
कोंकण विभाग
ठाणे
129 श्री. उदय चौधरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpthane@gmail.com 2225332796
130 श्रीमती मानसी बोरकर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpthane@gmail.com 2225383141
131 श्री. मोहन पाटील कार्यकारी अभियंता eebnzpthane@gmail.com 2225431280
132 श्री. अजित कुलकर्णी लेखा अधिकारी nbazpthane@gmail.com 7506375660
133 श्री. अनिल निश्चीते संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpthane@gmail.com 2225383141
134 श्री. अतुल केणे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpthane@gmail.com 2225383141
पालघर
135 श्री. दिलीप शिंदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozp.palghar@maharashtra.gov.in 02525-250800
136 श्री. टी. ओ. चव्हाण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) gadzppalghar@gmail.com 02525-250800
137 श्री. कदम कार्यकारी अभियंता ceozp.palghar@maharashtra.gov.in 02525-250800
138 रिक्त लेखा अधिकारी    
139 NA संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत)    
140 NA संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
रायगड
141 श्री. दिलीप पांढरपट्टे मुख्य कार्यकारी अधिकारी coezpraigad@gmail.com 20141-222024
142 श्री. अविनाश गोटे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) - 02141-227746
143 श्री. अरविंद टोरो कार्यकारी अभियंता eebnraigad@gmail.com 02141-222211
144 श्री. विवेक कोरडे लेखा अधिकारी jalraigad@gmail.com 8689860202
145 श्री. वसंत एस. राठोड समाज व्यवस्थापन तज्ञ jalraigad@gmail.com 02141-222309
146 श्री. दत्तात्रय नाईक संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpraigad@gmail.com 02141-222309
147 श्री. सुनिल माळी संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpraigad@gmail.com 02141-282440
रत्नागिरी
148 श्रीमती. पी. देशभ्रतार . मुख्य कार्यकारी अधिकारी coezpraigad@gmail.com 20141-222024
149 श्री. व्ही. एस सिड . उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) - 02141-227746
150 श्री. एस. महाडालेकर कार्यकारी अभियंता eebnraigad@gmail.com 02141-222211
151 रिक्त लेखा अधिकारी    
152 श्रीमती वीर समाज व्यवस्थापन तज्ञ jalraigad@gmail.com 02141-222309
153 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpraigad@gmail.com 02141-222309
154 श्रीमती एस. एम पिसे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpraigad@gmail.com 02141-282440
सिंधुदुर्ग
155 श्री. शेखर सिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpsindhudurg@gmail.com 2362228807
156 श्री. एस. एन. रेडकर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpsindhudurg@gmail.com 2362228796
157 श्री. एस. बी. देशमुख कार्यकारी अभियंता eebnsindhudurg@gmail.com 2362228094
158 रिक्त लेखा अधिकारी    
159 श्री. संदीप अंकुश पवार संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpsindhudurg@gmail.com 2362228796
160 श्री. सतोष माहेन पाटील संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) misdwsmsindhu@rediffmail.com 2362228796
नाशिक विभाग
नाशिक
161 श्री. सुखदेव बनकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpnsk@gmail.com 0253-2597279
162 श्रीमती प्रतिभा संगमनेर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) pratibhasangamneree@gmail.com 0253-2597788
163 श्री. प्रकाश नंदनवारे कार्यकारी अभियंता eebnnashik@rediffmail.com 0253-2599310
164 श्री. एस. एस. दांडे लेखा अधिकारी Js2zpnashik@gmail.com 9158318557
165 श्रीमती महादेवी गांगुर्डे समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpnashik@gmail.com 0253-2597788
166 श्री. निलेश कापरे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpnashik@gmail.com 0253-2597788
167 श्री. निलेश हिरे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpnashik@gmail.com 0253-2597788
नंदूरबार
168 श्री. आर. व्ही. गामे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpnandurbar@gmail.com 2564-210725
169 डॉ. सारिका डी. बारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpnandurbar@gmail.com 02564-210057
170 श्री. एल. एफ. पाटील कार्यकारी अभियंता eebnnandurbar@gmail.com 02564-210239
171 रिक्त लेखा अधिकारी    
172 NA समाज व्यवस्थापन तज्ञ    
173 श्री. एस. एन. पानपाटील संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpnandurbar@gmail.com 02564-210057
174 श्री. पी.आर. मालवी संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpnandurbar@gmail.com 02564-210057
धुळे
175 श्री. ओमप्रकाश देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpdhule@gmail.com 02562-237701
176 श्री. अनिल सोनावणे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpdhule@gmail.com 02562-229424
177 श्री. सी. पी. वाघ कार्यकारी अभियंता eebndhule@rediffmail.com 02562-238853
178 श्री. रेणके लेखा अधिकारी   9823553115
179 श्री. दिपक पाटील समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpdhule@gmail.com 02562-229424
180 श्री. प्रशांत देव संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpdhule@gmail.com 02562-229424
181 श्री. वैभव सयाजी संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpdhule@gmail.com 02562-229424
जळगांव
182 श्री. अस्तीक कुमार पांडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpjalgaon@gmail.com 0257-2223114
183 श्री. राजन पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpjalgaon@gmail.com 0257-2240824
184 श्रीमती एस. बी. नरवाडे कार्यकारी अभियंता eebnjalgaon@gmail.com 0257-2217593
185 श्री. प्रवीण डी. नेर लेखा अधिकारी pravinner@gmail.com 9422751745
186 श्री. मेघराज देसाले समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpjalgaon@gmail.com 0257-2240824
187 श्रीमती अश्विनी सैदाने संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpjalgaon@gmail.com 0257-2240824
188 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
अहमदनगर
189 श्री. शैलेश नावल मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEOZP.Ahmednagar@maharashtra.gov.in 0241-2355219
190 श्रीमती उज्ज्वला बावके उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) Jal2ahmednagar@gmail.com 0241-2320323
191 श्री. एस. एम. कदम कार्यकारी अभियंता eebnnagar@rediffmail.com  
192 श्री. व्ही. बी. खेडकर लेखा अधिकारी    
193 श्रीमती सय्यद सुनाबे हासन समाज व्यवस्थापन तज्ञ Jal2ahmednagar@gmail.com 0241-2320323
194 श्री. सचिन थोरात संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpahmednagar@gmail.com 0241-2320323
195 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP)    
नागपूर विभाग
नागपूर
196 श्री. शिवाजी जोन्धाडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpnagpur@gmail.com 712-2550398
197 श्री. गणेश चौधरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpnagpur@gmail.com 712-2550398
198 श्री. एस. गवाणकर कार्यकारी अभियंता eebnnagpur@gmail.com 712-2561785
199 रिक्त लेखा अधिकारी    
200 श्री. अविनाश हुमने समाज व्यवस्थापन तज्ञ nbazpnagpur@gmail.com 712-2550398
201 श्रीम. श्वेता पाबाडे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) sweta_pabde@rediff.com 712-2550398
202 श्रीम. मृणाल गवळी संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) mrunal_gawali@yahoo.com 712-2550398
भंडारा
203 श्री. राजेंद्र निंबाळकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpbhandara@gmail.com 07184-252331
204 श्री. दांडे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbabhandara@gmail.com 07184-252326
205 श्री. एम. बी. मैदमवार कार्यकारी अभियंता eebhandara@rediffmail.com 07184-259260
206 रिक्त लेखा अधिकारी    
207 श्रीमती सरोज वासनिक संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbabhandara@gmail.com 07184-251588
208 श्री. सुशांत डोके संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbabhandara@gmail.com 07184-251588
चंद्रपूर
209 डॉ. महेंद्र कल्याणकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी zillaparishadchandrapur@gmail.com 07172-256401
210 श्री. रविंद्र टी. मोहिते उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpchandrapur@gmail.com 07172-274352
211 श्री. मिलींद चंद्रागडे कार्यकारी अभियंता eebnchandrapur@rediffmail.com 07172-273978
212 श्री. व्ही. आर. करमरकर लेखा अधिकारी jal2chanda@gmail.com  
213 श्रीमती माधवी माटे समाज व्यवस्थापन तज्ञ jal2chanda@gmail.com 07172-274352
214 रिक्त संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत)    
215 श्री. साजिद निजाम संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpchandrapur@gmail.com 07172-274352
गडचिरोली
216 श्रीमती संपदा मेहता मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpgadchiroli@gmail.com 01732-222304
217 श्री. जे. पी. बाबरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpgadchiroli@gmail.com 07132-222138
218 श्री. के. आर. घोडमारे कार्यकारी अभियंता eebngadchiroli@rediffmail.com 07132-222019
219 श्री. पी. व्ही. गेडाम लेखा अधिकारी nbazpgadchiroli@gmail.com 9421730341
220 श्री. सदानंद डुसले संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpgadchiroli@gmail.com 07132-222138
221 कु. सांजली एम. कांबळे संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpgadchiroli@gmail.com 07132-222138
गोंदीया
222 श्री. डी. डी. गाडवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpgondia@gmail.com 07182-236425
223 श्री. देशमुख उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpgondia@gmail.com 07182-234056
224 श्री. शिवकुमार शर्मा कार्यकारी अभियंता eebnnagpur@gmail.com 7182-231554
225 रिक्त लेखा अधिकारी    
226 श्री. विशाल मेश्राम संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpgondia@gmail.com 07182-234056
227 श्रीमती शोभा फटीग संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) nbazpgondia@gmail.com 07182-234057
वर्धा
228 श्री. संजय मीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी meena.sanjay@gmail.com 07152-240231/241509
229 श्री. एस. एम. मिसरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पावस्व) nbazpwardha@gmail.com 07152-251703
230 श्री. आर. डी. वाहाने कार्यकारी अभियंता eebnwardha@gmail.com 07152-252288
231 रिक्त लेखा अधिकारी    
232 श्री. नरेंद्र ज्ञानेश्वर येणोरकर संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत) nbazpwardha@gmail.com 07152-251703
233 श्री. अभिषेक एस. सावलकर संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (NRDWP) eebnwardha@gmail.com 07152-252288
         

उपविभागीय स्थर

जिल्हा पंचायत समिती उपविभाग नाव पदनाम ई-मेल संपर्क क्र.
अमरावती विभाग
अमरावती अचलपूर रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
पवन देवताळू ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 9765586736
अमरावती फ्र.1 प्रणाली देशमुख सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8275229338
विशाल तेलमोरे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 9766983419
अमरावती फ्र.2 रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
बिदु नानाथट ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 7774184442
अंजनगाव सुजी रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
कु.शितल खांदेकर ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 9766558948
चांदुररेल्वे निलेश लाडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   7620689691
क्रांती पावडे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 8177836710
धारणी रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
मोर्शी प्रिती निकम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) watequalitysdmorshi@gmail.com 9730685747
विनय खोडरेकर ग्राम लेखा समन्वयक nbazpamt@gmail.com 9503295968
अकोला अकोला रेखा फाटकरा सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   880617528
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
अकोट रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
बाळापुर सुशील उंबरकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9960736959
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
मुर्तीजापूर अमाल खैरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   7030983775
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
बुलढाणा खामगाव अशोक ज्ञानेश्वर म्हसाळ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9604154674
  गोपाळा भिकमचंद शर्मा ग्राम लेखा समन्वयक nbazpbuldana@gmail.com 9970240745
मोताळा योगेश श्रीराम सिंगरकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9405105939
  आशिष दिलिप खडसे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpbuldana@gmail.com 9970060205
नांदुरा प्रमिला साखरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9421262459
  वशिम शेख ग्राम लेखा समन्वयक nbazpbuldana@gmail.com 8855075577
बुलढाणा संगिता चंदनगिरी सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9175478977
  प्रदिप चंद्रकांत बावस्कर ग्राम लेखा समन्वयक nbazpbuldana@gmail.com 8956224317
मेहकर गणेश वासूदेव साबळे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9922210320
  स्वप्नील महादेव काळे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpbuldana@gmail.com  
वाशिम वाशिम एस.पी.राठोड सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqulity.sdwashim@gmail.com 9403131591
एन.जी.इंगळे ग्राम लेखा समन्वयक waterqulity.sdwashim@gmail.com 9850401837
रिसोड ए.बी.इढोळे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqulity.sdrisod@gmail.com 8888099289
के.वाय.कटके ग्राम लेखा समन्वयक waterqulity.sdrisod@gmail.com 9422160315
मगरूळपीर ए.के.मुंढे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqulity.sdmangrulpir@gmail.com 839023315
एस.एम.अंभोरे ग्राम लेखा समन्वयक waterqulity.sdmangrulpir@gmail.com 9175681358
मानोरा राजकुमार मुळे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqulity.sdmanora@gmail.com 9689315124
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
कारंजा ए.एल.भागत सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqulity.sdkarania@gmail.com 8308398349
डी.टी.खंडारे ग्राम लेखा समन्वयक waterqulity.sdkarania@gmail.com 9049252938
यवतमाळ यवतमाळ सौ. अश्विनी भोयर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
सौ.भागयश्री गुप्ता ग्राम लेखा समन्वयक nbazpytl@gmail.com 9156022823
दारव्हा श्री.शंशाक इगोले सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
श्री. रमेश कोल्हेकर ग्राम लेखा समन्वयक nbazpytl@gmail.com 9922934620
पुसद श्री.पवन देशमुख सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
श्री.प्रणिल बिहाडे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpytl@gmail.com 9921310910
राळेगाव श्री. सतिश खदारे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
विजय साखरकर ग्राम लेखा समन्वयक nbazpytl@gmail.com 9850200752
पांढरकवडा सवर्ण कुष्णराव जरोदे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
वणी शालु हनुमान जुमनाके सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
औरंगाबाद औरंगाबाद - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) bdoaurngabad1@gmail.com  
के.एल.दांडाईल ग्राम लेखा समन्वयक bdoaurngabad1@gmail.com 9960334337
गंगापूर ए.इ.पवार सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) bdogangapur3@gmail.com 9657766689
नितीन.अ. जोशी ग्राम लेखा समन्वयक bdogangapur3@gmail.com 9423791267
पैठण - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) -  
सचिन अहिरे ग्राम लेखा समन्वयक bdopaithan2@gmail.com 9665980826
कन्नड - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) -  
विजयमाला ज्ञानोबा करपे ग्राम लेखा समन्वयक bdokannad6@gmail.com 9423305655
वैजापूर एन.जी.डोंगरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) bdovaijapur4@gmail.com 9665578084
व्ही.एन.नाईक ग्राम लेखा समन्वयक bdovaijapur4@gmail.com 9405463722
सिल्लोड - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) -  
  ग्राम लेखा समन्वयक    
फुलंब्री जी.डी.देहाडराय सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) bdophulambri7@gmail.com 9960334337
  ग्राम लेखा समन्वयक    
सोयगाव - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) -  
  ग्राम लेखा समन्वयक    
खुलताबाद - सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) -  
  ग्राम लेखा समन्वयक    
जालना जालना स्वपनील जाधव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
सोनिका जालेवार ग्राम लेखा समन्वयक nbajalna@gmail.com 8421261695
अंम्बाड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
उदय गझेकर ग्राम लेखा समन्वयक nbajalna@gmail.com 9404694922
घनसांवगी   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
पूर्णचंद्रा मोरे ग्राम लेखा समन्वयक nbajalna@gmail.com 9823333229
जाफ्राबाद शरद डोईफोडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9421470035
बाळासाहेब वाघ ग्राम लेखा समन्वयक nbajalna@gmail.com 9404694711
परतुर   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
किरण रोडीया ग्राम लेखा समन्वयक nbajalna@gmail.com 9822441323
परभणी सेलू गोपाल गाडगीळ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
प्रशांत प्रल्हाद कदम ग्राम लेखा समन्वयक gadgileg123@gmail.com 9766455571
जिंतूर विनोद मायंदे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
विजय विठठलराव कायंदे ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.iintur@gmail.com 8055301612
गंगाखेड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
मुजाहीद गौस ग्राम लेखा समन्वयक waterqality.gangaked@gmail.com 9028926233
परभणी पंकज दहातोंडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
  ग्राम लेखा समन्वयक    
बीड बीड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9028194494
आदनाक ग्राम लेखा समन्वयक    
गेवराई उबाळे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nbabeed@gmail.com 9860599114
श्री चव्हाण संजय ग्राम लेखा समन्वयक   9403887077
परळी वै. देशपांडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9405358987
श्री अवचारे एस.बी. ग्राम लेखा समन्वयक nbabeed@gmail.com 9881455473
आष्टी जाभाय सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9552390022
  ग्राम लेखा समन्वयक    
पाटोदा शिंदे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9657701515
  ग्राम लेखा समन्वयक    
हिंगोली ओढा नाग. अर्चंना जाधव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9823280257
तपासे रामचंद्र साहेबराव ग्राम लेखा समन्वयक nbabeed@gmail.com 9767150705
हिंगोली नामदेव सोनवणे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8308592593
मोहम्मद अली मोहम्मद आयुब ग्राम लेखा समन्वयक nbabeed@gmail.com 9766260460
कळमनुरी अमोल बांगर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8087530020
नितीन मंडले ग्राम लेखा समन्वयक nbabeed@gmail.com 7385453764
नांदेड हदगांव रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
डोईबळे गजानन शिवदास ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 9175018851
उमरी काळे प्रमोद मधुकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
बेद्रे मनिष विनायकराव ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com  
भोकर पवार गणपत आनदराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
दमकोडवार सजय भारतराव ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 9175600369
किनवट अदमनकर सुदर्शन गंगाराम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रजीता बाबसाहेब टेकाळे ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 9145481993
नायगांव मुसळे योगेश विश्वनाथ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
कुलकर्णी उदय अनिलराव ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 9527907269
मुदखेड पाटील प्रविण रमेशराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
कंधार भगत प्रमिला राहीदास सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
परळकर संजय नारायणराव ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com  
नांदेड इगोले प्रियंका शिवाजीराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
अफ्रीज सयद ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 9665049306
देगलुर नागेश्वर संजय जळबाजी सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
महेद्रकुमार नागनाथ बद्री ग्राम लेखा समन्वयक js2nanded@gmail.com 7385429938
लातूर अहमदपुर रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
ददेशमुख किशोर नागोराव ग्राम लेखा समन्वयक ahmadpurbrc@rediffmail.com 9766274795
औसा वगरे शितल शिवाजीराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) ausabrc@rediffmail.com 7709022672
सुरवसे गोपाळ बळीराम ग्राम लेखा समन्वयक ausabbrc@rediffmail.com 9890740201
देवणी महेश रामराव इरलेवाड सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) deonibrc@rediffmail.com 9765114005
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
जळकोट कुलकर्णी नागेश दिंगंबर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jalkotbrc@rediffmail.com 8888847355
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
लातूर   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
कालपुरे किशोर कालीदास ग्राम लेखा समन्वयक laturbrc@rediffmail.com 9404577499
निलंगा घोटमुकले विष्णू किशनराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nilangarbrc@rediffmail.com 9975534440
चव्हाण नितीन वसंत ग्राम लेखा समन्वयक nilangarbrc@rediffmail.com 9923902658
रेणापूर सुरवसे बाळू माणिक सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) renapurbrc@rediffmail.com 9890562134
कोरे भगवान त्र्यंबक ग्राम लेखा समन्वयक renapurbrc@rediffmail.com 8888553818
उदगीर वेरुळे मनोज बसलिंग सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) udgirbrc@rediffmail.com 9049948235
कोल्हे विठ्ठल प्रल्हादराव ग्राम लेखा समन्वयक udgirbrc@rediffmail.com 9049200136
उस्मानाबाद उस्मानाबाद जगताप सौरभ राजाभाऊ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dy.enggrwsosmanabad@gmailcom 9665112544
खंदारे उज्वला मधुकर ग्राम लेखा समन्वयक dy.enggrwsosmanabad@gmailcom 9881430792
भूम सौताडेकर अतुल अरुण सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) rwszpsdbhum@gmail.com 9881364373
काबळे प्रदिप चंदर ग्राम लेखा समन्वयक rwszpsdbhum@gmail.com 9881088973
तुळजापूर मुंडे सुर्यकांत बाबसाहेब सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dy.enggrwstuljapur@gmail.com 7083566720
शिंगणापुर अजित सुरेश ग्राम लेखा समन्वयक dy.enggrwstuljapur@gmail.com 8275304630
लोहार धस मंगेश उध्दवराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dy.enggrwslohara@gmail.com 9623109887
शिंदे अमोल ग्राम लेखा समन्वयक dy.enggrwslohara@gmail.com 9175546061
नागपुर
नागपुर नागपुर आसीफ खान सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9021068614
पंकज सुरेश वंजारी ग्राम लेखा समन्वयक nbazpnagpur@gmail.com 9823328724
मौदा सतिश कुमार हेलोंडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8888009391
हेमलता निमजे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpnagpur@gmail.com 9595816246
सावनेर अरुणा प्रदिप फसाटे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9049966028
जयश्री पुडलीक कुकवासे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpnagpur@gmail.com  
काटोल नरेंद्र दामोधर हेलोंडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8604462392
सचिन वामन पिकले ग्राम लेखा समन्वयक nbazpnagpur@gmail.com 7507740667
भिवापूर अमृता गवळी सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9890917719
  ग्राम लेखा समन्वयक    
पारशिवनी विश्वास सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8806574457
  ग्राम लेखा समन्वयक    
वर्धा हिंगणघाट प्रेरणा गणपतराव धकाते सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) perma.dhakate20@gmail.com  
स्नेहा संतोषराव इंगळे ग्राम लेखा समन्वयक j2subhiganghat@gmail.com 9960370793
कारंजा रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.karanjasd@gmail.com  
अश्विनी कृष्णराव कडु ग्राम लेखा समन्वयक j2subkaranja@gmail.com 9029196525
वर्धा रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) Waterquality.sdwardha@gmail.com  
ऋजुता राजाभाऊ भूसारी ग्राम लेखा समन्वयक j2subwardha@gmail.com 9860550822
गडचिरोली गडचिरोली आशिष रत्नाकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) ashiswani88@gmail.com 9405336622
अतुल देविदास रायपुरे ग्राम लेखा समन्वयक atralpur@gmail.com 9404003270
कुरखेडा मोरेश्वर घनश्याम गेडाम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) rwssudbivison.kurkheda@gmail.com 7741061710
कुमुद हरीशचंद्र झुरे ग्राम लेखा समन्वयक priti.zure@gmail.com 9767784402
अहेरी देवानंद छबीलदास सुरपाम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dewanadsurpam@gmail.com 9420190879
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
गोंदीया देवरी समता एस दुधे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8698888696
व्ही.एस.बागडे ग्राम लेखा समन्वयक vishu200687@gmail.com 8308327782
गोंदिया आर एस देसाई सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8007139099
ममता डी लिचडे ग्राम लेखा समन्वयक mamtawarjurkar@gmail.com 8412946773
नवेगावबांध एन आरा राऊत सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9158336752
एल.जी. नेवार ग्राम लेखा समन्वयक lneware947@gmail.com 9579023559
चंद्रपूर चंद्रपूर अर्चना धोडगे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.sd.chandrapurz@gmail.com 9767217691
आशा मेहर ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.sd.chandrapurz@gmail.com 8421316148
चिमुर महेंद्र बारसागडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.sd.chimur@gmail.com 9403178994
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
सिदेवाही सतिश भोगरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqiality.sd.sindewahi@gmail.com 9421878137
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
राजुरा चेतना देशमुख सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqiality.sd.rajurasd@gmail.com 8657688989
चंद्रकांत भोयर ग्राम लेखा समन्वयक waterqiality.sd.rajurasd@gmail.com 9890881798
भंडारा भंडारा भुषण रामटे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
श्री. पराग ईश्‍वरदास आदमने ग्राम लेखा समन्वयक prgadmane1@gmail.com 7588770898
तुमसर पोर्णिमा डुंबरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
वर्षा मुरलीधर दहिकर ग्राम लेखा समन्वयक shivsiwran86@gmail.com 9823600414
पवनी पल्लवी खरवडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक    
नाशिक
अहमदनगर श्रीरामपुर लालवेगी युवराज रुस्तम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.sdajamkhed@gmail.com 9011111877
हासे रमेश चंद्रभान ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.sdajamkhed@gmail.com 9096640811
राहुरी पडघडमल संदिप डेव्हिउ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2rahun@gmail.com 9881623051
प्रशांत प्रल्हाद गायकवाड ग्राम लेखा समन्वयक jal2rahun@gmail.com 9028282549
पारनेर धागणे प्रदिप ईश्वर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2rahun@gmail.com 9156912396
शिंदे सुवर्णा बाबाराजे ग्राम लेखा समन्वयक jal2rahun@gmail.com 8390458057
पाथर्डी नेहूल दादासाहेब भगवान सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) db.nehul@gmail.com 9923056077
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
संगमनेर राजू विठ्ठल सरोदे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2sanmner@gmail.com 9276493892
नागरे प्रमोद सोपान ग्राम लेखा समन्वयक jal2sanmner@gmail.com 8805759094
नगर वाघमारे शौभा विजय सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2nagar@gmail.com 9623862514
सोनवणे सुजाता रमेश ग्राम लेखा समन्वयक jal2nagar@gmail.com 7588539988
जामखेड बेळगे शिवप्रसाद अंकुश सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquilty.sdiamkhed@gmail.com 9975504404
दैतुले गणेश सुभाषचंद्र ग्राम लेखा समन्वयक waterquilty.sdiamkhed@gmail.com 9975967323
धुळे धुळे विवेक सुभाष पाटील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2zpdhule@gmail.com 9422795927
भुषण आबा देवरे ग्राम लेखा समन्वयक jal2zpdhule@gmail.com 9158508686
साक्री माधुरी राजेंद्र बोरसे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2zpdhule@gmail.com 9404671800
लोकेश दिंगबर सोनवणे ग्राम लेखा समन्वयक jal2zpdhule@gmail.com 9423661759
शिंदखेडा पुजा साहेबराव जवराज सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) jal2zpdhule@gmail.com 9763647507
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
जळगाव एरंडोल बिचवे प्रियाली विजय सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9209711775
भावसार कपिल जगदीश ग्राम लेखा समन्वयक kapiljbhavsar@gmail.com 8485800421
जळगाव पाटील स्वप्नील शालीग्राम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9108002050
साळुंके अंकुश प्रकाश ग्राम लेखा समन्वयक salunkheankush@yahoo.com 9604585827
यावल जोशी नितीन हिरालाल सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9923556173
बाविस्कर बळीराम बारकु ग्राम लेखा समन्वयक baliram.baviskar27@gmail.com 9767919370
पाचोरा भदाणे धीरज विलासराव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9021536802
पाटील शरद रामचंद्र ग्राम लेखा समन्वयक sharadrpatil@gmail.com 9422234057
मुक्ताईनगर देवरे चेतन सुनील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9145454566
सपकाळे आत्माराम पद्माकर ग्राम लेखा समन्वयक atmaram2011@rediffmail.com 9421522263
अमळनेर रायसिंग मिलिंद भिला सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9823109484
भावसार स्वप्नील सुभाष ग्राम लेखा समन्वयक sirsagar@rediffmail.com 9890261269
नंदुरबार नंदुरबार सुष्मा रमेश बिरारे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) sushmabirare@gmail.com 8390763134
पंकज एकनाथ ठाकरे ग्राम लेखा समन्वयक   7588922354
नवापूर अश्विन गुलाबसिंग वसावे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8275590223
शर्मिला सुरेश शिंदे ग्राम लेखा समन्वयक ss83572@gmail.com 9850653085
शहादा विजय माधव मोरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) morevijay1989@rediffmail.com 9923423823
हेमंत सुधाकर जोशी ग्राम लेखा समन्वयक hemant.joshi1@rediffmail.com 9552565644
मोलगी छोटू सेवल्या पावरा सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   7588127370
अनिल अहमरसिंग पाडवी ग्राम लेखा समन्वयक   8055880444
नाशिक निफाड मयुरेश ओंकार सोनावणे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9860270485
चैताली घनश्याम खडके ग्राम लेखा समन्वयक js2zpnasik@gmail.com 7798888764
नाशिक रुपाली मिलींद वगारे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9021324024
बेबीनंदा बन्सीलाल मुर्तडक ग्राम लेखा समन्वयक js2zpnasik@gmail.com 7588828992
मालेगांव भुषण गोविंदराव महाजन सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9096017022
जया बाळासाहेब गोवर्धने ग्राम लेखा समन्वयक js2zpnasik@gmail.com 90219771304
येवला नजन शिवकन्या दशरथ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8483937994
दिपक सुधाकर वाघ ग्राम लेखा समन्वयक js2zpnasik@gmail.com 7588828990
सुरगाण शरद आण्णा अहिरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9860373514
संजय सुधाकर बोराडे ग्राम लेखा समन्वयक js2zpnasik@gmail.com 9975471191
पुणे विभाग
पुणे आंबेगाव/जुन्नर रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
बारामती/पुरंदर गोरक्षनाथ आटोळे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9860813011
संतोष अवघडे ग्राम लेखा समन्वयक santoshawghade2013@gmail.com 7350029374
भोर/वेल्हा रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
दौंड/इंदापुर अपर्णा कोपरडे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9673205996
भक्ती रासकर ग्राम लेखा समन्वयक bhaktiraskar20@gmail.com 9970318572
हवेली/मुळशी/शिरुर सहदेव घोघरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9730949071
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
खेड/मावळ अश्विनी ढगे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9604883538
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
कोल्हापूर करवीर/ गगनबावडा रुपाली नारायण पाटील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop1@rediffmail.com 8956175087
सुरज प्रभाकर राबाडे ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop1@rediffmail.com 9762473439
शाहुवाडी/पन्हाळा सुहास सरदार पाटील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop2@rediffmail.com 99960742121
संदिप अशोक वायदंडे ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop2@rediffmail.com 9764517747
कागल ढेरे विध्या सागर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop3@rediffmail.com 8888907664
पाटील अश्विनी भगवान ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop3@rediffmail.com 8805506844
भुदरगड/आजरा पालकर कुलदिप विजय सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop4@rediffmail.com 9561424342
पाटील आक्काताई धोंडीराम ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop4@rediffmail.com 9764653244
गडहिंग्लज चांदम उत्तम यशवंत सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop5@rediffmail.com 9765057128
शरद आण्णासो चऱ्हाटे ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop5@rediffmail.com 9421749644
हातकणंगले कदम अक्षय आप्पासाहेब सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop6@rediffmail.com 9881971193
झिटे मेघा हंबीरराव ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop6@rediffmail.com 8552037086
राधानगरी सर्जेराव बाजीराव पाटील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop7@rediffmail.com 9545006293
मोरे तेजस रमेश ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop7@rediffmail.com 8888098817
शिरोळ बचाटे श्रीकांत शंकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop8@rediffmail.com  
सुनिल जयपाल तराळ ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop8@rediffmail.com  
चंदगड पाटील सचिन विवेक सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) dyeekop9@rediffmail.com 8605044172
महंन्तेश चंद्रकांत बोगरनाळ ग्राम लेखा समन्वयक dyeekop9@rediffmail.com 9405615881
सोलापूर दक्षिण सोलापूर शेख सोफीया हारुन सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqualitys.solapur@gmail.com 9922676006
मादगुंडी कल्पना बालाजी ग्राम लेखा समन्वयक debnsouthsolapur@gmail.com 9175207734
करमाळा रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
कोळी सिद्राम मल्लेश ग्राम लेखा समन्वयक debn.karamala@rediffmail.com 7350458925
माळशिरस मुल्ला सस्लम कुतहुबुददीन सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.malshiras@gmail.com 9860193784
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
वार्शी कुलकर्णी प्रविण नागनाथ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterqualityconbarshi@gmail.com 9823922344
राठोड मधुकर लिंबाजी ग्राम लेखा समन्वयक debn.barshi@rediffmail.com 9021218787
मंगळवेढा राऊत प्रविण नागनाथ सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.mangalwedha@gmail.com 9096933835
शेख आस्मा म. रफिक ग्राम लेखा समन्वयक demangalweda@gmail.com 8237220265
सांगोला शेख अझरोददीन अब्दुल हमीद सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.sangola@gmail.com 7769096352
हांडे सुरज बाळकृष्ण ग्राम लेखा समन्वयक debn.sangola@gmail.com 9421026127
सातारा सातारा गणेश बाळासाहेब जाधव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9011208470
विद्याताई विठ्ठल तोरसकर ग्राम लेखा समन्वयक gramlekhasatara@gmail.com 02162-232922
कोरेगांव आशा भेरु गायकवाड सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9970668548
सोनाली शंकर पिसाळ ग्राम लेखा समन्वयक sonalione28@gmail.com 9623779228
खटाव राणी बजरंग तडाखे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9175368630
रुपेश दिनकर किरतकुडवे ग्राम लेखा समन्वयक rkiratkudave@gmail.com 9665180034
माण काशिनाथ बाबा आटपाडकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9421024801
सागर महादेव जाधव ग्राम लेखा समन्वयक sagarjadhavmh50@gmail.com 9921720173
फलटण रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
ज्योती केशवराव कांबळे ग्राम लेखा समन्वयक   9175006668
वाई शुभांगी सुदाम शेलार सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9689980280
हेमंत शिवाजी साळुंखे ग्राम लेखा समन्वयक gramlekhawai@gmail.com 9503052001
जावली प्रियांका सतिश परामने सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9689886608
ज्ञानेश्वर मारुती क्षीरसागर ग्राम लेखा समन्वयक dnyaneshwar1474@gmail.com 9503953639
कराड सुरेश शिवाजीराव गायकवाड सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9689886608
सुरज मोहन बुरसे ग्राम लेखा समन्वयक surajmburse2345@gmail.com 8308637601
पाटण राधिका आनंदराव ढाणे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   7350470021
निखिल दत्तात्रय किदंत ग्राम लेखा समन्वयक nikhildkirdat10@gmail.com 9762990711
सांगली मिरज भोसले प्रमोद दुर्याधन्न सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
प्रविण ईश्वर कडकोळ ग्राम लेखा समन्वयक nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
तासगाव वैशाली रुपेश पाटील सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
निकिता अनिल गायकवाड ग्राम लेखा समन्वयक nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
आटपाडी त्रृषिकेश रमेश चोथे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
विलास द्त धाडोंरे ग्राम लेखा समन्वयक nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
जथ आनंद जोती म्हैशाळकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
भास्कर प्रमोद जोशी ग्राम लेखा समन्वयक nbazpsangli.@gmail.com 2332373734
कोकण विभाग
रायगड पेन   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
सिमा पाटील ग्राम लेखा समन्वयक patil777@drediffmail.com 7030120791
पनवेल श्रुती गुजरे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
प्रसाद पारंगे ग्राम लेखा समन्वयक prasad.parange@yahoo.com 9773831348
उरण   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
कल्याणी म्हात्रे ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.sdpanvel@gmail.com 9870115721
खालापूर   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
गायत्री देवी कुडवालकर ग्राम लेखा समन्वयक gkkudvalkar@gmail.com 9970099945
सुधागड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
ममता राणे ग्राम लेखा समन्वयक mamta777rane@gmail.com 8149060247
रोहा वृषाली नाई सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
प्रियंका ढक्षिकर ग्राम लेखा समन्वयक priyadhakshikar1111@gmail.com 8975263002
तळा   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
मुरुड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
विनोद पाटील ग्राम लेखा समन्वयक vinsh80@yahoo.com 8976828167
सिंधुदूर्ग सावंतवाडी सतीश सांगेलकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   8983029428
निवेदिता केसरकर ग्राम लेखा समन्वयक nivedita277@gmail.com 9637314934
कणकवली श्रीम. स्नेहा नाईक सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9420799848
सरिता पाटील ग्राम लेखा समन्वयक patilsarita21@gmail.com 9405198760
देवगड   सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
कुडाळ श्रीम.शीतल कदम सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)   9403363556
रुपाली सावंत ग्राम लेखा समन्वयक sawant.rupall143@gmail.com 9404349689
रत्नागिरी मंडणगड मनिषा प्रशांत गिरी सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.mandangad@gmail.com 7588763477
सागर श्रीराम चव्हाण ग्राम लेखा समन्वयक zpr.mandangad@gmail.com 7721939192
दापोली अमृता घनश्याम नागवेकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.dapoli@gmail.com 9049075232
विश्वनाथ गंगाराम घाणेकर ग्राम लेखा समन्वयक zpr.dapoli@gmail.com 7738970142
खेड पंकज प्रकाश कळंबटे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.khed@gmail.com 7767040691
वैभवी शांताराम घाटविलकर ग्राम लेखा समन्वयक zpr.khed@gmail.com 9970631829
चिपळूण पुनम राजेश जाधव सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.chiplun@gmail.com 9420604665
सुरज सुनिल सांवत ग्राम लेखा समन्वयक zpr.chiplun@gmail.com 8624915203
गुहागर रिक्त सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
विनोद अशोक बांदेकर ग्राम लेखा समन्वयक zpr.guhagar@gmail.com 8275629793
संगमेश्वर निलांबरी रघुनाथ कानाल सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.sangameshwar@gmail.com 9604214230
स्नेहा रमेश सप्रे ग्राम लेखा समन्वयक zpr.sangameshwar@gmail.com 9421084708
रत्नागिरी पूनम महादेव पवार सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.ratnagiri@gmail.com 9421139159
चंद्रशेखर अविनाश आडविलकर ग्राम लेखा समन्वयक zpr.ratnagiri@gmail.com 9421557829
लांजा युगंधरा पदमाकर सुर्वे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.lanja@gmail.com 8805584264
पल्लवी एकनाथ हरचिरकर ग्राम लेखा समन्वयक zpr.lanja@gmail.com 8485816004
राजापूर अक्षया अनिल करंगुटकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) zpr.rajapur@gmail.com 8600427376
रिक्त ग्राम लेखा समन्वयक रिक्त रिक्त
ठाणे अंबरनाथ याशोदा भोईनकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
सुजाता पष्टे ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.ambarnath@gmail.com 9870607341
मुरबाड याशोदा भोईनकर सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
  ग्राम लेखा समन्वयक    
कल्याण मंदा पवार सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
  ग्राम लेखा समन्वयक    
भिवंडी मंदार पवार सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
मयुर बोंद्रे ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.bhiwandi@gmail.com 9860085218
शहापुर कामिनी विशे सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) waterquality.shahapur@gmail.com 8390845106
रुपाली कदम ग्राम लेखा समन्वयक waterquality.shahapur@gmail.com 8097721945
पालघर     सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
पालघर रणजीत देवजी वाडेकर ग्राम लेखा समन्वयक ranjitwadekar98@gmail.com 9209148918
    सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
डहाणू दिपेश पागधरे ग्राम लेखा समन्वयक dipesh.pagdhare84@gmail.com 8446215356
    सल्लागार (पाणी गुणवत्ता)    
जव्हार दिगंबर भोये ग्राम लेखा समन्वयक digmbarbhoye42@gmail.com 9271001577