नोकरी

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता पर्यावरण व्यवस्थापन तज्ञ व सहाय्यक क्षमता बांधणी तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

पर्यावरण व्यवस्थापन तज्ञ व सहाय्यक क्षमता बांधणी तज्ञ या पदांचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

पर्यावरण व्यवस्थापन तज्ञ व सहाय्यक क्षमता बांधणी तज्ञ या पदांची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता व संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता व संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदांचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

 जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ व सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता व संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदांची निवड यादी.

व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ व सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदांचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ व सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदांची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता वरिष्ठ लेखाधिकारी  हे पद भरण्याबाबत.

 जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता लेखा सहाय्यक हे पद भरण्याबाबत.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता अधीक्षक अभियंता हे पद भरण्याबाबत.

लेखा सहाय्यक या पदाचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

लेखा सहाय्यक या पदाची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे संनियंत्रण व मूल्यमापन सहाय्यक हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे संनियंत्रण व मूल्यमापन सहाय्यक हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबची अंतिम मुदत वाढविण्याबाबत.

सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदांचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता उप अभियंता हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.

सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ या पदाची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता ज्ञान व्यवस्थापन तज्ञ हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

संनियंत्रण व मूल्यमापन सहाय्यक, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई या पदाचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

संनियंत्रण व मूल्यमापन सहाय्यक, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई या पदाची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता शाखा अभियंता, संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

ज्ञान व्यवस्थापन तज्ञ या पदाचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक

शाखा अभियंता, संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ या पदाचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ, संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ व शाखा अभियंता या पदांची निवड यादी.

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता सहाय्यक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली तज्ञ व समाज व्यवस्थापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत.

 सहाय्यक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली तज्ञ व समाज व्यवस्थापन तज्ञ या पदाचे मुलाखत व गट चर्चा वेळापत्रक.

सहाय्यक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली तज्ञ व समाज व्यवस्थापन तज्ञ या पदांची निवड यादी.

 जलस्वराज्य -२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग येथे कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्याबाबतची जाहीरात.

जलस्वराज्य -२ कार्यक्रमांतर्गत, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था येथे कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्याबाबतची जाहीरात.

जलस्वराज्य -२ कार्यक्रम येथील कंत्राटी पदांच्या मुलाखतीचे  वेळापत्रक.

पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था येथील कंत्राटी पदांच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक.

New जलस्वराज्य -२ कार्यक्रम येथील कंत्राटी पदांची निवड यादी.