जलस्वराज्य - २ कार्यक्रम

महाराष्ट्र राज्य हे पाणी पुरवठा व स्वच्छते बाबत संस्थात्मक बळकटीकरण व मागणी आधारित पुरवठा करणारे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे.राज्य स्तरीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणी पुरवठा व स्वच्छते संदर्भातील कार्याचे धोरणे ठरविण्याचे व क्षेत्रीय कार्यक्रमांची देखरेख तसेच बळकटीकरणाचे कार्य करण्यात येते. अधिक वाचा


मान्यवर

 • <p>मा.मंत्री,</p>

<p>पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग</p>

  श्री.गुलाबराव पाटील

  मा.मंत्री,

  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

 • <p>मा.राज्यमंत्री, </p>

<div>पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग</div>

  श्री.संजय बनसोडे

  मा.राज्यमंत्री, 

  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
 • <p>अपर मुख्य सचिव,</p>

<p>पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग</p>

  डॉ. संजय चहांदे

  अपर मुख्य सचिव,

  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

 • <p>सहसचिव तथा प्रकल्प संचालक,<br />
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष</p>

  श्री अभय महाजन

  सहसचिव तथा प्रकल्प संचालक,
  सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष

 • <p>प्रकल्प व्यवस्थापक,</p>

<p>सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष</p>

  श्री राहुल साकोरे

  प्रकल्प व्यवस्थापक,

  सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष

 • <p>संचालक,</p>

<p>भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा</p>

  श्री सी. के. डांगे

  संचालक,

  भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा